ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก
ที่ตั้ง 10 ถนนจามเทวี ซอย 1 ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-217218
โทรสาร 054-217218
ชื่อเว็บไซต์ https://www.pongsanook.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  558
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,015
จำนวนนักเรียนหญิง 1,042
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,057
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 131
ชื่อผู้อำนวยการ นายชำนาญ แสงจันทร์