ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
 
ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1 79 50 129
อนุบาล 2 120 101 221
อนุบาล 3 135 89 224
รวมระดับชั้นอนุบาล 334 240 574
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 132 144 276
ประถมศึกษาปีที่ 2 122 165 287
ประถมศึกษาปีที่ 3 133 143 276
ประถมศึกษาปีที่ 4 135 164 299
ประถมศึกษาปีที่ 5 147 137 284
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 126 263
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 806 879 1685
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา 1140 1119 2259

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ประเภท จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 92
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 16
ครูพี่เลี้ยง 20
ครูชาวต่างชาติ 11
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 29
เจ้าหน้าที่อื่น 5
นักการภารโรง 6
แม่บ้าน 6
รปภ. 1
รวมทั้งหมด 192

จำนวนห้องเรียน
 
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 20
ระดับชั้นประถมศึกษา 42
รวม 62