1679 1894 1400 1851 1172 1716 1198 1369 1152 1256 1756 1461 1947 1569 1362 1576 1674 1951 1639 1213 1591 1360 1618 1661 1746 1874 1637 1464 1843 1421 1737 1229 1326 1542 1428 1369 1027 1370 1288 1568 1170 1371 1608 1005 1690 1518 1508 1599 1384 1698 1698 1047 1119 1531 1988 1451 1429 1961 1967 1032 1483 1837 1798 1479 1367 1960 1013 1327 1628 1680 1699 1338 1004 1062 1028 1051 1360 1487 1997 1904 1573 1938 1872 1973 1951 1170 1769 1715 1641 1164 1974 1001 1554 1030 1048 1824 1310 1555 1714 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
 
ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1 79 51 130
อนุบาล 2 122 100 222
อนุบาล 3 135 89 224
รวมระดับชั้นอนุบาล 336 240 576
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 129 142 271
ประถมศึกษาปีที่ 2 121 166 287
ประถมศึกษาปีที่ 3 131 140 271
ประถมศึกษาปีที่ 4 134 161 295
ประถมศึกษาปีที่ 5 147 136 283
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 123 260
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 799 868 1667
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา 1135 1108 2243

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ประเภท จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 86
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 15
ครูพี่เลี้ยง 20
ครูชาวต่างชาติ 11
เจ้าหน้าที่อื่น 6
นักการภารโรง 3
แม่บ้าน 6
รปภ. -
รวมทั้งหมด 153

จำนวนห้องเรียน
 
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 20
ระดับชั้นประถมศึกษา 42
รวม 62