ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
 
ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1 79 51 130
อนุบาล 2 122 100 222
อนุบาล 3 135 89 224
รวมระดับชั้นอนุบาล 336 240 576
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 129 142 271
ประถมศึกษาปีที่ 2 121 166 287
ประถมศึกษาปีที่ 3 131 140 271
ประถมศึกษาปีที่ 4 134 161 295
ประถมศึกษาปีที่ 5 147 136 283
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 123 260
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 799 868 1667
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา 1135 1108 2243

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ประเภท จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 86
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 15
ครูพี่เลี้ยง 20
ครูชาวต่างชาติ 11
เจ้าหน้าที่อื่น 6
นักการภารโรง 3
แม่บ้าน 6
รปภ. -
รวมทั้งหมด 153

จำนวนห้องเรียน
 
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 20
ระดับชั้นประถมศึกษา 42
รวม 62