เพลงประจำโรงเรียน
ประวัติเพลงมาร์ชปงสนุก
ผู้แต่งเนื้อร้อง ครูสมถวิล  แต่งตั้ง
เรียบเรียงเสียงและทำนองเพลง วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้ขับร้อง วงดนตรีค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 ลำปาง

ประวัติเพลงร่มสน
ผู้แต่งเนื้อร้อง ครูสมถวิล  แต่งตั้ง
เรียบเรียงเสียงและทำนองเพลง วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้ขับร้อง ครูอนันต์ จำเริญวรทศ และคณะกรรมการนักเรียน ปี 2535