ประวัติผู้อำนวยการ

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
นายชำนาญ แสงจันทร์

ตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ
วัน เดือน ปี เกิด 3 มีนาคม 2505
ชื่อบิดา นายวิเชียร แสงจันทร์ อาชีพ ทำสวน
ชื่อมารดา นางตุ่นแก้ว  แสงจันทร์ อาชีพ ทำสวน

สถานภาพการสมรส
คู่สมรสชื่อ นางพรรธนา แสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
บุตร/ธิดา จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
1. นางสาวชนัญญา  แสงจันทร์
2. นายชิติพัทธ์  แสงจันทร์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา
พ.ศ. 2528 ค.บ. ( เกษตรศาสตร์ ) วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2533 วท.ม. ( เกษตรศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2536 ศษ.บ. ( บริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติรับราชการ
พ.ศ. 2529 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2535 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2536 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2538 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านศรีสะอาด อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2543 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2546 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่กวัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กวัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลงานดีเด่น
พ.ศ. 2544 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2544 วุฒิบัตรครูดีศรีพญาเม็งราย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2545 วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2548 วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเหรียญทอง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2549 วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเหรียญทอง กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายงาวกัลยาณมิตร อ.งาว สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2549 วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเหรียญทอง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้านแม่กวัก ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
พ.ศ. 2552 เกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทอง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดเสด็จ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 โรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
พ.ศ. 2553 เกียรติบัตรชนะเลิศผู้บริหารรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2554 เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ระดับเหรียญทอง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2554 เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ของคุรุสภา
พ.ศ. 2554 เกียรติบัตรชนะเลิศผู้บริหารรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลางสพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2555 เกียรติบัตรผู้ทำคุรประโยชน์ด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
พ.ศ. 2556 เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ของคุรุสภา
พ.ศ. 2556 เกียรติบัตรดีเด่นการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทครัวเรือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภท "ผู้บริหารสถานศึกษา" ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงินของศูนย์พัฒนาชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558 เกียรติบัตรดีเด่นการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทครัวเรือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
พ.ศ. 2559 เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1(Lampang 1 Awards) ปีการศึกษา 2558 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ
พ.ศ. 2559 โล่รางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ประจำใจ "ศรัทธา มุ่งหวัง ตั้งใจ"