สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
นางปุณยวีร์ พราหมณ์พิทักษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางดวงใจ สุวรรณวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางอัจฉรา ใจชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวไพลิน สลางสิงห์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
นางสุเรียม วงศ์ฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 )
นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
นางสิริญญา กิตตะวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 )
นางสาวเมษิยา ขวัญทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 )
นางชไมพร กาใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางวัชิราภรณ์ โตงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา / ประวัติศาสตร์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษวิชาภาษาจีน )
นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 1 )
นางสาวอรพรรณ ยะม่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 1 )