สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0262908
นางชไมพร กาใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1900897
นางดวงใจ สุวรรณวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6021229
นางอัจฉรา ใจชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7183072
นางสาวไพลิน สลางสิงห์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1960375
นางสุเรียม วงศ์ฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7210995
นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0262908
นางสิริญญา กิตตะวงค์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 080-3259370
นางจินตนา ปิงวัง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8541110
นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2606094
นายจรินทร์ คงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1506944
นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9145614
นางสาววนาพรรณ ทวีรัตนสุวรรณ
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์และทัศนศิลป์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 064-5316683
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2645089
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษวิชาภาษาจีน )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5860987
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3938657