1443 1728 1126 1697 1209 1743 1709 1185 1174 1604 1176 1019 1499 1539 1288 1299 1283 1712 1707 1560 1219 1998 1076 1416 1299 1139 1922 1639 1751 1368 1741 1489 1426 1553 1749 1290 1303 1794 1491 1440 1843 1894 1540 1018 1499 1207 1183 1013 1623 1344 1090 1110 1070 1708 1300 1138 1977 1718 1050 1795 1744 1536 1770 1936 1235 1989 1773 1835 1947 1895 1046 1261 1026 1057 1192 1955 1702 1925 1429 1211 1540 1944 1002 1614 1251 1198 1683 1532 1320 1288 1094 1416 1418 1401 1494 1290 1641 1591 1122 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางดวงใจ สุวรรณวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
นางปุณยวีร์ พราหมณ์พิทักษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางดวงใจ สุวรรณวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางอัจฉรา ใจชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวไพลิน สลางสิงห์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
นางสุเรียม วงศ์ฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 )
นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
นางสิริญญา กิตตะวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 )
นางสาวเมษิยา ขวัญทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 )
นางชไมพร กาใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษวิชาภาษาจีน )
นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 ห้อง 7 )
นางสาวสุชานรี ศรีคำภา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 ห้อง 8 )