สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวกรกมล ปาลาศ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวพีรยา เจริญพานิช
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 )
นางพรชนก ชุ่มตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )
นางสาวจิราพร โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 2 )