1686 1482 1544 1566 1996 1071 1999 1167 1891 1674 1250 1777 1315 1865 1340 1384 1421 1927 1385 1880 1629 1385 1328 1497 1187 1132 1151 1242 1920 1074 1237 1804 1982 1792 1647 1573 1216 1448 1528 1982 1372 1437 1510 1928 1604 1101 1144 1870 1898 1097 1352 1829 1461 1007 1997 1340 1447 1803 1344 1626 1731 1409 1784 1761 1426 1829 1868 1536 1701 1929 1893 1886 1923 1307 1689 1605 1371 1798 1271 1658 1587 1382 1756 1862 1686 1370 1071 1474 1179 1932 1802 1694 1233 1874 1507 1226 1252 1637 1845 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวกรกมล ปาลาศ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวพีรยา เจริญพานิช
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 )
นางสาววรัญญา ศรีษะเกตุ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 )
นางพรชนก ชุ่มตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )
นางสาวจิราพร โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางสาวปาริชาติ ยันตรวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 ห้อง 7 )
นางสาวอารยา อุบล
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 ห้อง 8 )