1192 1203 1832 1231 1012 1391 1393 1361 1340 1697 1740 1729 1210 1497 1639 1333 1793 1121 1506 1887 1367 1940 1381 1601 1083 1505 1909 1029 1195 1111 1226 1655 1610 1756 1497 1417 1622 1148 1258 1608 1967 1787 1281 1157 1311 1431 1618 1658 1196 1432 1072 1225 1045 1379 1886 1745 1223 1480 1947 1656 1839 1901 1439 1001 1251 1492 1192 1845 1711 1792 1170 1758 1943 1227 1254 1534 1926 1353 1858 1918 1774 1871 1683 1730 1083 1797 1227 1926 1770 1635 1999 1873 1751 1920 1575 1844 1623 1149 1318 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางประวีณา ทะหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
นางสุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 )
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษ )
นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ )
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )