สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5066249
นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1292244
นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5562210
นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 0811809141
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9496804
นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5066249
นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1909590
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9513995
นางประวีณา ทะหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 0892642378
นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9488131
นางอรัญญา กุนณะด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาทัศนศิลป์ )
นางดวงดาว อินตาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9499600
นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2261594
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา
พนักงานราชการ
( ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -