1232 1758 1077 1361 1592 1067 1548 1444 1346 1461 1965 1838 1885 1486 1152 1344 1571 1478 1723 1015 1425 1410 1638 1486 1662 1443 1630 1461 1711 1206 1930 1561 1502 1677 1412 1634 1673 1117 1554 1137 1269 1362 1998 1281 1648 1202 1360 1636 1507 1634 1775 1808 1214 1388 1265 1705 1256 1159 1355 1481 1970 1643 1580 1902 1589 1055 1378 1979 1047 1943 1218 1593 1559 1175 1257 1410 1259 1371 1402 1115 1632 1452 1208 1305 1614 1949 1385 1002 1155 1568 1934 1111 1637 1470 1428 1630 1421 1719 1594 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางประวีณา ทะหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 )
นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ )
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
นายปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นายโกเมศร์ แก้วนารี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 3 )