1705 1413 1808 1448 1047 1819 1531 1134 1090 1536 1142 1513 1387 1255 1782 1652 1219 1187 1768 1094 1084 1206 1989 1165 1133 1328 1690 1309 1765 1677 1267 1459 1700 1879 1037 1532 1992 1692 1235 1145 1819 1916 1063 1535 1185 1033 1221 1730 1110 1485 1080 1746 1907 1019 1630 1934 1903 1522 1701 1919 1807 1682 1459 1545 1415 1239 1637 1929 1780 1780 1089 1604 1755 1868 1976 1597 1079 1057 1938 1564 2000 1111 1483 1118 1605 1678 1763 1573 1857 1534 1198 1503 1503 1242 1978 1896 1088 1393 1790 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางสาวพิมพ์พร สมทราย
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
นางอุษา ศรีทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 )
นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 )
นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางกันหา ก๋าจารี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นายบรรเจิด จอมคีรี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นายปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 4 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )