สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5697049
นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5697049
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5722494
นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8539668
นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2521855
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1276978
นางสาวพิมพ์พร สมทราย
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6691138
นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2605225
นางกันหา ก๋าจารี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5314968
นายบรรเจิด จอมคีรี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2078303
นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9552142
นางสาวเบญจวรรณ ใจวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-2783783