1541 1185 1784 1596 1886 1676 1701 1321 1090 1542 1685 1043 1975 1527 1202 1484 1288 1775 1817 1852 1550 1136 1722 1446 1229 1674 1575 1227 1425 1698 1472 1327 1485 1310 1718 1765 1431 2000 1524 1204 1059 1895 1738 1618 1735 1076 1859 1044 1709 1152 1860 1831 1236 1330 1826 1123 1745 1995 1246 1378 1887 1791 1268 1366 1070 1031 1583 1220 1128 1080 1141 1070 1396 1735 1125 1674 1386 1928 1052 1364 1006 1937 1257 1747 1661 1839 1710 1633 1248 1767 1815 1270 1376 1184 1992 1598 1687 1562 1305 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นายสุธี สอนน้อย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
นางสาววนาพรรณ ทวีรัตนสุวรรณ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
นางสาวจีรนันท์ บุญลอง
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 )
นางสาววิลาสินี กนกไกรทรัพย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 )
นางสาวพรประภา จันตาวงศ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 )
นางสาวสกุลทอง ทองหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นายสุรชาติ โถทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา )
นายอำนาจ โตงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางวัชิราภรณ์ โตงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )
นางสาวอรพรรณ สมบุญมา
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 5 )