1808 1540 1691 1770 1076 1844 1387 1898 1148 1677 1183 1386 1579 1604 1130 1396 1307 1659 1358 1723 1460 1241 1075 1375 1770 1544 1143 1903 1334 1016 1570 1493 1585 1754 1176 1456 1070 1435 1523 1520 1405 1799 1802 1159 1942 1260 1388 1251 1984 1809 1940 1802 1845 1309 1508 1176 1269 1327 1273 1479 1799 1332 1864 1506 1073 1264 1943 1862 1358 1257 1330 1140 1469 1177 1729 1320 1361 1975 1167 1191 1907 1985 1618 1256 1026 1169 1751 1333 1740 1592 1536 1763 1060 1255 1309 1506 1942 1475 1664 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1) )
นางสาววนาพรรณ ทวีรัตนสุวรรณ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
นางสาวจีรนันท์ บุญลอง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 )
นางสาววิลาสินี กนกไกรทรัพย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
นางวัชิราภรณ์ โตงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 )
นางสาวพรประภา จันตาวงศ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 )
นางสาวสกุลทอง ทองหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นายสุรชาติ โถทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา )
นางสาวอรพรรณ สมบุญมา
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 5 )
นายปริญญา อรุณฉัตย์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี )