สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0652129
นายสุธี สอนน้อย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5911870
นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9412762
นางสาวจีรนันท์ บุญลอง
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางชุลีพร กอบกำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 0897597591
นางสาววิลาสินี กนกไกรทรัพย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1870595
นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8068187
นางสาวพรประภา จันตาวงศ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1947485
นางจรัสศรี สิงหจารุ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8387872
นางสาวสกุลทอง ทองหล่อ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5399363
นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 097-4162453