1582 1662 1020 1712 1845 1612 1452 1705 1106 1748 1841 1996 1008 1205 1291 1313 1636 1825 1651 1401 1529 1424 1640 1702 1238 1163 1361 1545 1035 1126 1686 1643 1380 1598 1870 1950 1979 1114 1089 1105 1143 1035 1613 1603 1656 1414 1810 1743 1296 1638 1480 1259 1055 1294 1847 1280 1304 1360 1644 1190 1586 1715 1143 1083 1226 1357 1949 1273 1213 1411 1830 1296 1707 1310 1311 1485 1902 1666 1311 1891 1614 1574 1699 1889 1245 1593 1872 1633 1638 1144 1479 1617 1872 1433 1566 1432 1029 1626 1518 สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 )
นางศิรินทร์ทิพย์ อินต๊ะเสาร์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่1/2 )
นางจุรีรัตน์ หัวนา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 )
น.ส.นุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/4 )
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่1/5 )