สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 0871721773
นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1721773
นายเอกชัย ใจตั้ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6272825
นางจุรีรัตน์ หัวนา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1767353
นางฐานิตา หล่องคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2350913
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกัน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-2685069
นางมุกข์ดา ทานันท์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4798545
นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7352983
นางสาวเกศรา เมทา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/8 )
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8864382