1550 1251 1480 1477 1230 1549 1285 1632 1644 1237 1823 1688 1465 1192 1500 1487 1616 1068 1952 1269 1571 1621 1182 1622 1796 1136 1498 1203 1635 1986 1385 1015 1304 1849 1953 1215 1455 1623 1655 1623 1600 1861 1992 1416 1158 1583 1629 1733 1300 1177 1593 1448 1909 1680 1771 1581 1973 1230 1816 1600 1737 1422 1522 1265 1291 1885 1500 1859 1458 1685 1524 1374 1440 1574 1104 1824 1602 1046 1946 1043 1648 1191 1809 1598 1102 1011 1630 1157 1106 1847 1311 1652 1042 1670 1658 1542 1601 1241 1685 สายชั้นอนุบาลปีที่ 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 )
นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/1 )
นายเอกชัย ใจตั้ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 )
นางสาว กฤติมา สอนง่าย
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/3 )
นางฐานิตา หล่องคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/4 )
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกัน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/5 )
นางมุกข์ดา ทานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/6 )
นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/7 )
นางสาวเกศรา เมทา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/8 )