1055 1871 1633 1401 1899 1170 1713 1762 1434 1563 1894 1327 1930 1154 1271 1936 1592 1868 1790 1771 1517 1090 1992 1802 1409 1978 1983 1839 1938 1458 1558 1581 1719 1351 1176 1434 1613 1626 1045 1684 1152 1646 1157 1879 1914 1134 1767 1379 1087 1221 1652 1410 1916 1530 1953 1057 1141 1584 1714 1108 1811 1883 1478 1187 1340 1564 1174 1213 1504 1695 1465 1030 1086 1380 1335 1330 1902 1413 1443 1651 1527 1199 1388 1211 1282 1452 1799 1744 1318 1934 1488 1686 1423 1345 1474 1047 1258 1644 1990 ครูอัตราจ้าง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 ห้อง 7 )
นางสาวสุชานรี ศรีคำภา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 ห้อง 8 )
นางสาว ปาริชาติ ยันตรวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 ห้อง 7 )
นางสาวอารยา อุบล
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 ห้อง 8 )
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 3 )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 4 )
นางสาวอรพรรณ สมบุญมา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 5 )
นางสาวอารียา ชานันโท
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 6 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/1 )
นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/4 )
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/5 )
นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นายปริญญา อรุณฉัตย์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี )