ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรพรรณ ยะม่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 )
นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 4 )
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 5 )
นายเฉลิมพล บรรจง
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 6 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/1 )
นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/4 )
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/5 )
นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน )