1828 1684 1469 1196 1023 1535 1763 1096 1202 1222 1826 1035 1928 1513 1809 1178 1326 1936 1414 1949 1803 1691 1508 1281 1449 1737 1384 1255 1434 1893 1032 1826 1036 1894 1307 1648 1096 1430 1324 1678 1808 1212 1173 1826 1865 1657 1601 1584 1893 1909 1870 1326 1600 1432 1629 1992 1920 1839 1426 1425 1927 1976 1889 1908 1970 1373 1235 1225 1655 1376 1191 1976 1691 1962 1546 1524 1602 1009 1550 1669 1912 1561 1706 1143 1335 1676 1497 1910 1742 1273 1353 1133 1099 1987 1456 1018 1191 1207 1324 ครูอัตราจ้าง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 (ห้อง 7) )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 )
นายโกเมศร์ แก้วนารี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 3 )
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 4 )
นางสาวอรพรรณ สมบุญมา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 5 )
นางสาวอารียา ชานันโท
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 6 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/1 )
นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/4 )
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/5 )
นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน )