นักการ แม่บ้าน

นางฉวีวรรณ คันธเสวี
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
นางสร้อยศรี ศรีทะนันชัย
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
นางอัมพร ยะสิทธิ์
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
นางเสาวลักษณ์ ชุมศรี
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
นางศิริพันธ์ ฮิราโนะ
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
นางอัญชลี ขัดทะเสมา
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
นายบุญส่ง อินต๊ะซาว
นักการ/แม่บ้าน
( นักการ )
นายวรวุฒิ วงศ์แสน
นักการ/แม่บ้าน
( นักการ )
นายนพพล ประเสริฐกุล
นักการ/แม่บ้าน
( นักการ )