ฝ่ายบริหาร

นายชำนาญ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8517765
นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5746918
นางปารณีย์ บุญประคอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2749795
นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1931886
นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1871247