1635 1359 1803 1926 1559 1437 1010 1171 1033 1837 1563 1884 1996 1009 1404 1470 1573 1143 1551 1357 1574 1409 1262 1389 1199 1553 1412 1709 1354 1887 1830 1833 1369 1871 1012 1420 1824 1032 1034 1255 1401 1920 1841 1564 1437 1064 1916 1026 1662 1855 1638 1274 1422 1322 1167 1061 1360 1163 1945 1941 1570 1374 1396 1472 1778 1534 1045 1534 1508 1516 1375 1349 1564 1094 1778 1196 1095 1754 1658 1730 1159 1953 1775 1897 1873 1430 1593 1280 1024 1637 1297 1100 1469 1268 1984 1989 1730 1994 1783 ฝ่ายบริหาร - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ฝ่ายบริหาร

นายสมโภช จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางปารณีย์ บุญประคอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2749795
E-Mail : Jantiwa1979@gmail.com
นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9946563
E-Mail : kwanjj2519@gmail.com
นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1871247
E-Mail : Kanyanan.999@gmail.com
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4811058
E-Mail : Chalunda22@gmail.com