รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก  ประจำปีการศึกษา 2566
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมาสอบข้อเขียน
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
หากพ้นกำหนดในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์