ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด

กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด โดยมีทั้งคุณครูทีมงานและตัวแทนสภานักเรียนมาช่วยกันทำกิจกรรม โดยกำหนดดำเนินการทุกสัปดาห์ เพื่อลดปริมาณขยะ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและสวยงามให้กับโรงเรียน
20230601004213.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004214.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004216.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004217.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004218(1).jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004218.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004219.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004220.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004221(1).jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004221.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004222.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20230601004223.jpg - ทีมงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะ ขายขยะรีไซเคิล ให้กับผู้รับซื้อรายใหม่คือบริษัท บังอรรีไซคลิงจำกัด | https://www.pongsanook.ac.th