PSN Channel

  • school2-62.jpg

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 62

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำนว...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะครูชาวต่างชาติ

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ น...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการอาหารกลางวัน

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางอัญ...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางธวั...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะครู MEP

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางปารณ...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก2562...หลักสูตร MEP

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรีย...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก2562...กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์,ดนตรี)

    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเ...

อ่านต่อ..

ประชุมงานวิชาการ

    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้...

อ่านต่อ..

สรุปการประเมินผลกิจกรรมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.50 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้คณะครูที่เกี...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะครูด้านโครงการต่างๆ

      เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นา...

อ่านต่อ..

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานคณะกรรมการในกา...

อ่านต่อ..

ติดตามงานก่อสร้างอาคารห้องสมุด

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำ พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณ...

อ่านต่อ..

รณณรงค์การลดขยะ

  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมรณณรงค์เกี่ยวกับขยะ โดยคณะกรรมการนักเรียนไ...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะครูวิชาการสายชั้น

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น.นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และนางอ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E ปี 2562

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกั...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยทั้ง 3 ฝ...

อ่านต่อ..

การประชุมเกี่ยวกับการสร้างโดมอเนกประสงค์

  วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั...

อ่านต่อ..

การประชุมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ดำเนินก...

อ่านต่อ..

มอบรางวัลอ่านฟังเสียงและการแข่งขันพายเรือชิงชนะเลิศ

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ แก่ ...

อ่านต่อ..

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานฯ สายงานบริหาร

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมนำเสนอผลการปฏิบ...

อ่านต่อ..

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ ดร.สมดี ศรีแก้ว

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปารณีย์ บุญประคอ...

อ่านต่อ..

การอุดฟันและเคลือบฟันนักเรียน

วันที่ 16 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่โรงพยาบาลลำปาง ได้มาออกหน่วยบริการอุดฟันแ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ

วันที่ 16 กันยายน 2562 08.15 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ เด็กชายปภังกร ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีการแข่งขันOpen House 2019

วันที่ 16 กันยายน 2562 08.15 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงควา...

อ่านต่อ..

ต้อนรับครูต่างชาติใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2562 08.15 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และค...

อ่านต่อ..

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ที่69 กลุ่มเครือข่ายเมือง 2

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ศูนย์เครือข่าย กลุ่มเมือง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ...

อ่านต่อ..

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขต ครั้งที่69 กลุ่มการศึกษาพิเศษ

วันที่ 14 กันยายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได้ต้อน...

อ่านต่อ..

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 กลุ่มเครือข่ายเมือง2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ศูนย์เครือข่าย กลุ่มเมือง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้...

อ่านต่อ..

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 3/2562

  วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางอัญชลิ...

อ่านต่อ..

มอบเหรียญและเกียรติบัตรการแข่งขันแบดมินตัน

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.15 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเหรียญและเกียรติบ...

อ่านต่อ..

การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 4

วันทื่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางพนิดา สุประการ รอ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

  วันทื่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายวุฒิช...

อ่านต่อ..

การประชุมเตรียมความพร้อม การนิเทศการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา แ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างฯ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รอง...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ...

อ่านต่อ..

การประชุมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเ...

อ่านต่อ..

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานคณะกรรมการใน...

อ่านต่อ..

การประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มเครือข่ายเมือง 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมบูรณาการวิชาสะเต็มศึกษาและตลาดนัดพอเพียง

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกร...

อ่านต่อ..

ต้อนรับครูศิรินทร์ทิพย์ อินต๊ะเสาร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางพนิดา สุประการ ร...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ...

อ่านต่อ..

ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการแข่งขันตอบคำถา...

อ่านต่อ..

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้งสองรายการ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้งสองรายการ ในการแข่งขันทัก...

อ่านต่อ..

การอบรมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ขอมีวิทยฐานะ และขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดการ...

อ่านต่อ..

งานฌาปนกิจศพ ครูจันทร์จิรา ตุลาสืบ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะค...

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับครูต่างชาติและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน...

อ่านต่อ..

ไว้อาลัยแด่ ครูจันทร์จิรา ตุลาสืบ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.15 น.นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้อม...

อ่านต่อ..

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายเมือง 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางอัญชลิกา แ...

อ่านต่อ..

ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเกมส์ 180 IQ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความ...

อ่านต่อ..

การประชุมติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา ...

อ่านต่อ..

กิจกรรม Science Project ป.1-ป.3

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา ...

อ่านต่อ..

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุกครบรอบ 96 ปี

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่...

อ่านต่อ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่า...

อ่านต่อ..

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้ว...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคิดเลขเร็ว

  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินด...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างฯ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รอ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหารและน้ำดื่มกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 96 ปี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางพนิดา สุป...

อ่านต่อ..

งานกิจกรรม Science Project 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวให้โอวาท...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 96 ปี

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการประชุ...

อ่านต่อ..

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รอง...

อ่านต่อ..

สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านปงสนุกกำลังจัดทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติบริเวณเสาธง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระป...

อ่านต่อ..

การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

การประชุมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

การประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย คณะข้าราชก...

อ่านต่อ..

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก รายละเอียด เพิ่มเติม ที่เมนูหลักด้านซ้า...

อ่านต่อ..

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

- ประกาศแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2562  - ประกาศแต่งตั้งตัว...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำน...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดอ่านฟังเสียง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ...

อ่านต่อ..

มอบเหรียญและถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับเขต ประจำปี 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญและถ้วยรางวัล ให้แก่นักเรีย...

อ่านต่อ..

การประชุมการดำเนินกิจกรรม ASEAN Day

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัลชลิกา แสงบุญเรือง รอ...

อ่านต่อ..

การอบรมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวมที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดประชุมพร้อมบร...

อ่านต่อ..

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางพนิดา สุประการ รองผู...

อ่านต่อ..

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ป.4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการค่ายวิ...

อ่านต่อ..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ NACE 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นางอัญชลิ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพร้อมด้ว...

อ่านต่อ..

ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพร้อมด้ว...

อ่านต่อ..

การเปิดงานกิจกรรมค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ของระดับชั้นอนุบาล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกรร...

อ่านต่อ..

การมอบเหรียญและเกียรติบัตรการแข่งขันเทควันโด (TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้แก่เด็กชาย...

อ่านต่อ..

การประชุมการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และอื่นๆ

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3...

อ่านต่อ..

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น สายชั้น ป.1

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ...

อ่านต่อ..

ตัวแทน สพป.ลป. เขต 1 มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนว...

อ่านต่อ..

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น สายชั้น ป.2

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษ...

อ่านต่อ..

เสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางศิริพร  ธรรมสิทธิ์ และนางสาวไพลิน  สิงห์แก้ว ตัวแทนคณะครูและนักเรียนกลุ่ม...

อ่านต่อ..

เปิดงานกิจกรรมค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นป.1-ป.3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายปงสนุกต้า...

อ่านต่อ..

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอ...

อ่านต่อ..

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

ค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายปงสนุกต้...

อ่านต่อ..

แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่

      แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่ ชื่อ บุญเชียร ทิพย์ศรี...

อ่านต่อ..

แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่

    แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่ ชื่อ นายโชต ศรี...

อ่านต่อ..

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสน...

อ่านต่อ..

การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ปลูกจิตสำนึก ให้แก่เยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

การประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง...

อ่านต่อ..

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพร้อมด้...

อ่านต่อ..

สำนักทดสอบทางการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายบรรเจ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการประชุมคณะ...

อ่านต่อ..

บริษัทสร้างการดีมอบถังขยะสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบถังขยะ จำนวน 1 ถัง จากบริษ...

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครจีน

 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได...

อ่านต่อ..

การประชุมวางแผนการจัดงานครบรอบ 96 ปีแห่งความทรงจำ ศิษย์แดงดำหวนรำลึก

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง...

อ่านต่อ..

กองช่าง เทศบาลนครลำปางให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารครองราชย์ 70 ปี

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.  นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและเ...

อ่านต่อ..

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวย...

อ่านต่อ..

ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3...

อ่านต่อ..

การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางปารณ...

อ่านต่อ..

สพป.ลำปาง เขต 1ตรวจเยี่ยมงานโครงการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับนางอารีวร...

อ่านต่อ..

การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program ระดับปฐมวัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย และพ.ต.ท...

อ่านต่อ..

สำนักงาน สกสค.ลำปาง บริการตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน  2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับ...

อ่านต่อ..

ศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบหมายให้คุณครูทรรศนั...

อ่านต่อ..

การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและเยี่ย...

อ่านต่อ..

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับขย...

อ่านต่อ..

คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมเดินทางเยี่ยมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการท...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษั...

อ่านต่อ..

การสำรวจ วางแผนปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ช่างท...

อ่านต่อ..

การประชุมเตรียมการประเมินหลักสูตร MEP

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรอง...

อ่านต่อ..

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรง...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการประช...

อ่านต่อ..

กองช่าง เทศบาลนครลำปางให้ความอนุเคราะปรับปรุงพื้นถนนในโรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและเยี...

อ่านต่อ..

การประชุมกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปารณีย์ บุญปร...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูที่เกี่ยว...

อ่านต่อ..

การประชุมวางแผนการจัดงานครบรอบ 96 ปีโรงเรียนบ้านปงสนุก

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา...

อ่านต่อ..

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครู...

อ่านต่อ..

การอบรมโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้...

อ่านต่อ..

การประชุมชี้แจงงานครูพี่เลี้ยง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางพนิดา ส...

อ่านต่อ..

กองช่าง เทศบาลนครลำปางได้เข้ามาสำรวจ วางแผนการป้องกันน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ  กองช...

อ่านต่อ..

เทศบาลนครลำปาง ได้ให้การอนุเคราะห์จัดทำทางม้าลาย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและเยี...

อ่านต่อ..

การประชุมเตรียมการประเมินหลักสูตร MEP

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางปารณีย์ ...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้างห้องสมุด ส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเ...

อ่านต่อ..

การประชุมงานกิจการนักเรียน และกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปารณีย์ บุญประคอ...

อ่านต่อ..

เดินทางมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ได...

อ่านต่อ..

การมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้ก...

อ่านต่อ..

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 เข้ามาวางแผนให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในโรงเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ นายสุบิน ชุ่มต...

อ่านต่อ..

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได...

อ่านต่อ..

นิเทศก์ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการท...

อ่านต่อ..

กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนบ้านปงสนุกจัดกิจกรรมให้นักเรียนสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และการเป็...

อ่านต่อ..

กิจกรรมการเปิดกองของลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองเป็นครั้งแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการเปิดกองลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่ 23 พฤศษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รอง...

อ่านต่อ..

การตรวจสอบการดำเนินการจัดการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั...

อ่านต่อ..

คณะครูเดินทางเยี่ยมบ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั...

อ่านต่อ..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการขยะกล่องนม/ถุงนม

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับ ได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการขยะกล่องนม/ถุงนม กลุ่มจำนวนนักเรีย...

อ่านต่อ..

ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด ส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นาง...

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับคุณครูสอนภาษาต่างประเทศ

  วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารของหลักสูตร MEP ระดับ ปฐมวัย

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได...

อ่านต่อ..

การประชุมเตรียมการรับรองการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเน...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการ...

อ่านต่อ..

การเข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางพนิดา ...

อ่านต่อ..

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเป...

อ่านต่อ..

การรับมอบเครื่องทำน้ำเย็น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้อำนวยการทั้ง...

อ่านต่อ..

บรรยากาศวันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้อำนวยการ แ...

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับคณะครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ปี 2562

      วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนท...

อ่านต่อ..

สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดลำปางตรวจคุณภาพนมโรงเรียน

      วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดลำปาง น.สพ.ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวั...

อ่านต่อ..

การต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อ...

อ่านต่อ..

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมเดินทางส่งคุณครูพรรณี วังไชยเลิศ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านหมากหัววัง

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะคร...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการสำรวจครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนบ้านปงสนุก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านปงสนุก นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และ...

อ่านต่อ..

โรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรีย...

อ่านต่อ..

คณะจิตอาสาโรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมกันตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน...

อ่านต่อ..

คณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ...

อ่านต่อ..

สระเกล้าดำหัว ครอบครัวปงสนุก จุ้มอ๊กจุ้มใจ๋ สวัสดีปี๋ใหม่ 2562...

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงา...

อ่านต่อ..

กิจกรรมสมัครลงทะเบียน "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โ...

อ่านต่อ..

งานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายส...

อ่านต่อ..

พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นประธานในพิธีมอบวุฒ...

อ่านต่อ..

พิธีมอบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสน...

อ่านต่อ..

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย ผอ.ชำนาญ แสงจันทร์ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถ...

อ่านต่อ..

จากรั้วปงสนุกสู่โรงเรียนบ้านแม่เฟือง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยนายสมพร นาคพิท...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เกียรติบัตรแก่นักเรี...

อ่านต่อ..

แสดงความยินดี ผอ. ฉัตรมงคล รัตนปัญญา

แสดงความยินดี ผอ. ฉัตรมงคล รัตนปัญญาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ และรองผู้...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ดรุยางค์ ปี 2561

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ดรุยางค์ ปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร...

อ่านต่อ..

ค่ายวิชาการสายชั้นอนุบาล 2

ค่ายวิชาการสายชั้นอนุบาล 2เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...

อ่านต่อ..

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2562

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2562วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดการเลือกตั...

อ่านต่อ..

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ อนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ อนุบาลปีที่ 3เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวย...

อ่านต่อ..

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ชั้น ป.4-6

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ชั้น ป.4-6เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรร...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบ...

อ่านต่อ..

ประชุมเตรียมประเมินคุณภาพ รอบ 4

ประชุมเตรียมความพร้อม ประเมินคุณภาพ รอบ 4เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย ผ...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจัน...

อ่านต่อ..

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ชั้น ป.4-6

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ชั้น ป.4-6เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ชั้นป.4-6

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ชั้นป.4-6วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรม เดินทาง...

อ่านต่อ..

กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ปี 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนบ้านปงสนุก ...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คนเก่งปงสนุก..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้ม...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก..การงานอาชีพฯ

คนเก่งปงสนุก..การงานอาชีพฯเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบั...

อ่านต่อ..

กิจกรรมค่ายฯ STEM ป.1 ปีฯ 2561

กิจกรรมค่ายฯ STEM ป.1 ปีฯ 2561เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันท...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก..นักเรียน MEP

คนเก่งปงสนุก..นักเรียน MEPขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Mini English Program ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านปงส...

อ่านต่อ..

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น

พิธีเปิดสนามเด็กเล่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุกนักฟุตบอล สพฐ. เกมส์

คนเก่งปงสนุกนักฟุตบอล สพฐ. เกมส์วันที่ 30 มกราคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ไ...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก ภาษาอังกฤษ

คนเก่งปงสนุก ภาษาอังกฤษวันที่ 28 มกราคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบเ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมศึกษาดูงาน

กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการ ห้องเรียนพิเศษ Mini Englis...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุกนักเรียนพิเศษเรียนรวม

คนเก่งปงสนุกนักเรียนพิเศษเรียนรวมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียร...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คนเก่งปงสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบ...

อ่านต่อ..

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แส...

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นป. 1

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นป. 1เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได...

อ่านต่อ..

กิจกรรมการฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม

  กิจกรรมการฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุกจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการเ...

อ่านต่อ..

 

 

 


 

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

...

อ่านต่อ..

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 30 กันยาย...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 16-27 กัน...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 2-13 กันย...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 19-30 สิง...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 5-16 สิงห...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 18 กรกฎาค...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 1-12 กรกฎ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 17-28 มิถ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการสึกาา 2562 (วันที่ 4-14 มิถุ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16-31 พฤาภ...

อ่านต่อ..

ประกาศข้อมุลสาระสำคัญการเช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศข้อมุลสาระสำคัญการเช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู...

อ่านต่อ..

 

 

 


 

 

 

 

 

 

060429
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
13
211
224
58580
3079
11729
60429
Your IP: 18.204.48.40
2019-10-14 00:41

Facebook Page