ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

  

พ.ต.ท.สมบูรณ์   บูรณพิร

ประธานกรรมการ

 
 

คุณประวิทย์   ช้างเนียม

กรรมการ

 

คุณสมชาย   เลิศปัญญนุช

กรรมการ

 

คุณจุรีลักษณ์   ขันอาษา

กรรมการ

 

คุณสุพัตรา   ปัญญาสอน

กรรมการ

 

คุณมารวย   ธรรมวงศ์

กรรมการ

 

คุณมงคล   ไชยคำ

กรรมการ

 

คุณเอกชัย   มาน้อย

กรรมการ

 

คุณวิบูลย์   สุวรณศรี

กรรมการ

 

ด.ต.บุญธรรม   บุตรธุระ

กรรมการ

 

คุณวิโรจน์   วิวัฒน์รังสรรค์

กรรมการ


คุณศุกลรัตน์   จันทร์มณี

กรรมการ

 

คุณณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์

กรรมการ

 

 

คุณบุญเชียร   ทิพย์ศรี

กรรมการ

 

นายชำนาญ   แสงจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

 
 


งานบริหารทั่วไป