PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

เครือข่ายศิษย์เก่า

 

ประธานเครือข่ายศิษย์เก่า

 

จ.ส.ต.ธนิตศักดิ์   ทวีพรธีรภาคย์

รองประธาน

 

 

นายชนาธิป ธรรมนพ

รองประธาน

 

 นายวัฒนาพงษ์  วงศ์ธิมา

ทะเบียน

นางจินตนา  ปิงวัง 

นายทะเบียน

 นางสุรัสนียา  กาวิน

ปฏิคม

นางอัมพร  เนียมพุ่มพวง 

ปฏิคม

นางผ่องพรรณ    เดชมี 

เหรัญญิก

นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน

เหรัญญิก

นางจุรีลักษณ์     ขันอาษา

ประชาสัมพันธ์

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์

ประชาสัมพันธ์

นางสาววันวิสาข์ ด่านอินถา

กรรมการและเลขานุการ