ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นายโชค ศรีสง่าวงษ์

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

 

นายชาญพัฒน์ ชวาลาภรณ์

รองประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

 

นางทิพย์วรรณ มานพกวี

เลขานุการ

นางยุวธิดา วิมานรัตน์

เหรัญญิก

นางกัญลดา ปรีจิตร

ประชาสัมพันธ์

นายอัษฎา พรชนะภากร

ทะเบียน

นางพรระพี โรจนพุทธิ

ปฏิคม

 
     


งานบริหารทั่วไป