PSN Channel

  • สมศ.jpg

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

นางประวีณา ติง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       

นางละเอียด ยะจินะวงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1


นางศิวริน ทาบุญมา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางประวีณา ติง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกาญจนา ทาทาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4


นางทานตะวัน อินต๊ะขัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางณฐพรรณ อยู่ยงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางวัชราพร การสูงเนิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7


นางพรชนก ชุ่มตา

ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา

นางอรัญญา กุนณะด้วง
ครูพิเศษสอนวิชาทัศนศิลป์

นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์


นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร

ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ

นายวุฒิชัย วงศ์เขียว
ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์