PSN Channel

  • สมศ.jpg

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางจริยา วัชระโชติพิมาย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       

นางจินตนา ปิงวัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1


นางดวงใจ สุวรรณวงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอัจฉรา ใจชุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางมนุบล คำภิระแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4


นางสุเรียม วงศ์ฟู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางภัทรวดี เวทะธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/7 ห้อง (MEP)


นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจ

ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา

นางจริยา วัชระโชติพิมาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ
ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา


นางชไมพร กาใจ

ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางแพรวพวง โยวะผุย

ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ