ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางสาหร่าย กันทาใจ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

       

นางจินตนา ปิงวัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1


นางดวงใจ สุวรรณวงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอัจฉรา ใจชุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวไพลิน   สลางสิงห์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4


นางสุเรียม วงศ์ฟู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5


นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6


นางภัทรวดี เวทะธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/7 ห้อง (MEP)


นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจ

ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา

นายจรินทร์  คงทรัพย์
ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา(สุขศึกษา)

นางวิไล   ประทุมวรรณ
ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์


นางชไมพร กาใจ

ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณี  เชื้อคำลือ

ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 

 


งานบริหารทั่วไป