ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

นางนลิน ศรีธุวนนท์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
       


นางฐานมญ  โอฬารธนพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1


นางประวีณา ชมพูราช

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจันทร์เพ็ญ ศิริไสย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4


นางนลิน ศรีธุวนนท์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ห้อง (MEP)


นางพรสิริน เกตุวงศ์

ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์

นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ


นางอรัญญา  กุนณะด้วง 

ครูพิเศษสอนวิชาทัศนศิลป์

นางดวงดาว   อินตาคำ 

ครูพิเศษสอนกอท. 

 

 


งานบริหารทั่วไป