ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางวัชราพร  การสูงเนิน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       

นางจรัสศรี สิงหจารุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1


นางวัชราพร  การสูงเนิน 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวุฒิชัย   วงศ์เขียว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางชุลีพร กอบกำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4


นางมยุรี คงแดง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ห้อง (MEP)


นางสกุลทอง ทองหล่อ

ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์

นายบรรเจิด จอมคีรี
ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา

นางนงลักษณ์   ช่างคำ 
ครูพิเศษสอนวิชา กอท.

 

 


งานบริหารทั่วไป