ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์ 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       

นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1


นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพิรมณ์ญา  ศิริกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวธัญวลัย  สุทะคำ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4


นางวรัชญา แก้วปินตา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวแพรวพวง  โยวะผุย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ห้อง (MEP)

นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ
ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา

นางอัญชลี โตเดช

ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์

นางอุตส่าห์  บุญมา
ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายสันติ อุปละกูล
ครูพิเศษสอนวิชาทัศนศิลป์

นายกิตติ ผดุงภักดีกุล

ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี
 

 

 


งานบริหารทั่วไป