PSN Channel

  • สมศ.jpg

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นายบุญเชียร ทิพย์ศรี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       

นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1


นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวรางคณา เกษณา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางอำพรรณ เรืองวัฒนานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4


นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ห้อง (MEP)

นางอัญชลี โตเดช

ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์

นายบุญเชียร ทิพย์ศรี
ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายสันติ อุปละกูล
ครูพิเศษสอนวิชาทัศนศิลป์

นายกิตติ ผดุงภักดีกุล

ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี