ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คณะผู้บริหาร

นายชำนาญ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

       

นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางพนิดา สุประการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปารณีย์ บุญประคอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 


งานบริหารทั่วไป