ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

นางสุนันทา ยาท้วม
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3
       

นางสุนันทา ยาท้วม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1


นายเอกชัย ใจตั้ง

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางภาคินี  มั่งคั่ง 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางฐานิตา หล่องคำ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4


นางพรรณี สมจิตร

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

นางมุกข์ดา ทานันท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/7

นางสาวเกศริน  เมทา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/8
 

 

 

 


งานบริหารทั่วไป