ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

นางระพีพรรณ ปินตาคำ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
       

นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/1


นางศิรินทร์ทิพย์  อินต๊ะเสาร์ 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/2

นางระพีพรรณ ปินตาคำ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/3

นางสาวพิมพ์พินิตย์  ติ๊บดวงคำ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/4


นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/5

นางสาวอนุชิดา  อุดมธาดา

ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 1-3

นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร

ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 1-3
 

 

 


งานบริหารทั่วไป