ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

นางวลัยเพ็ญ  หรรษาวัฒนา
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
       

นางสาวกชกร เนียมท่าเสา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/1


นางสาววรรณิดา อินชัยยงค์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/2

นางกิ่งกาญจน์  จันกัน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/3

นางรจิตรา  ลิมป์ไพบูลย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/4


นางอุไร  สายมูล 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/5

นางสาววลัยเพ็ญ  หรรษาวัฒนา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/6
   
นางสาวพิชญาณิน  อินทโสตถิ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/7
 

 

 


งานบริหารทั่วไป