ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ครูพี่เลี้ยง

 

       

นางภัทรพร  ปวนน้อย
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1


นาสาวมลวิกา  คำทา
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวพัชรินทร์  เรียนเก่ง
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวปภาภรณ์  สุภาพวรรณ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/4


นางนงคราญ  ขัตติยะวงศ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/5

นางสาวนิตยา  นันต๊ะกูล
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวนาริษา  ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2


นางสาวศุภารมณ์  วรรณมณี
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวปวีณา  ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวสมศรี  สุตาคำ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/5


นางสาวปุณยาพร  รักสีขาว 
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/6

นางสาวเบญจมาศ  ปันมาเรือน
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/7

นางสาวนุชจีรา  คำภิระวงศ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1


นางสาวกัณฐิกา  ไชโย
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/2 

นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวดวงกมล  ดวงฟู
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/4


นางสาวเจนจิรา  ดวงไชย
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวจุฑารัตน์  เครืออุ่น
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/6

นางสาวสุชานันท์  เพาะเจาะ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/7

 
นางสาวณิชชา   ชอบธรรม
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/8
 

 

 


งานบริหารทั่วไป