ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ครูอัตราจ้าง

 

       

นางสาวกนกพร  ตาวี
ครูอัตราจ้าง MEP 1


นางสาวพิมนภา  หอมนาน
ครูอัตราจ้าง MEP 2

นายเกียรติศักดิ์  สินธุโคตร
ครูอัตราจ้าง MEP 3

นางสาวสุนีรัตน์  ณ  ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง MEP 4


นายกฤษฎา  บุญมา
ครูอัตราจ้าง MEP 5

นางสาวศุภิสรา   หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง MEP 6

 

 


งานบริหารทั่วไป