ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ชั้น ป.4-6

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ชั้น ป.4-6
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 330 คน โดยได้เดินทางไกลไปยังมิวเซียมลำปาง ซึ่งระหว่างทางนักเรียนได้ชื่นชมงานศิลปะ (Street Art) บริเวณสะพานรัษฎา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวลำปาง และเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานประสาทสัมผัส(การคลำ,การดมกลิ่น) ฐานเกมและเพลง นอกจากนี้ยุวกาชาดยังได้เข้าชมมิวเซียมลำปาง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันของจังหวัดลำปาง ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณเทศบาลนครลำปางและวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป