ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นป. 1

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นป. 1
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 289 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานความรู้บ้านแมลง อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งนักเรียนได้เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับแมลง เช่น ผีเสื้อ แมลงที่มีประโยชน์ แมลงมีพิษ เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนยังได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้กับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก 

 


งานบริหารทั่วไป