ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา ได้แก่
-เด็กหญิงอภัทรศรา ฝั้นธรรมครั้ง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เครือโย
เด็กชายก้องภพ พลเมฆ
เด็กหญิงนันท์นภัส สหศิริวงศ์
เด็กชายปิติคุณ ถาเป็นบุญ
เด็กหญิงนงนภัส สหศิริวงศ์
เด็กชายอรรถชัย ลือชัย
เด็กชายกฤษฏาพัฒน์ โชคมาก
เด็กหญิงเบญญาภา คำลือสาย
เด็กหญิงดารินทร์ ปัญญายืน
เหรียญทองแดง การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางผ่องพรรณ์ สายสืบ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ และ นางวิไล ประทุมวรรณ
นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ประเภทกรีฑา/กีฬา แชร์บอล รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้แก่
-ด.ญ.ธัญรดา วงค์ใจ
ด.ญ.รมิตา ใจมาสาร
ด.ญ.ฑิฆัมพร ประทองคำ
ด.ญ.วทันยา นันตาวงค์
ด.ญ.ปริญญาพร วงค์อะทะ
ด.ญ.เนตรชนก โชคมาก
ด.ญ.พัทธ์ธีรา สุขสวัสดิ์
ด.ญ.พัชรธิดา แก้วบุญปัน
ด.ญ.เจนจิรา ทองดี
ด.ญ.ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ
ด.ญ.ฐิดาภา ใจชุ่ม
ด.ญ.กชมน หมูคำ
ด.ญ.สุวิตา โกฎสืบ
ครูผู้ฝึกซ้อม นางผ่องพรรณ์ สายสืบ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ และนายทักษะ วิรุณวราทิพย์

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป