ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ประชุมเตรียมประเมินคุณภาพ รอบ 4

ประชุมเตรียมความพร้อม ประเมินคุณภาพ รอบ 4
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย ผอ.ชำนาญ แสงจันทร์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคุณภาพ รอบ 4 แก่คณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆ พร้อมทั้งคณะครูฝ่ายงานการประกันคุณภาพ และคณะครูฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนพดล ถาวร และนางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ลำปาง เขต 1 มาเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในพัฒนางานต่อไป ทางโรงเรียนบ้านปงสนุก ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป