ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คนเก่งปงสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา ได้แก่ -เด็กชายธวัชชัย รูปเหมาะ เด็กหญิงอภิชญา ใจการ เด็กหญิงพัชราภา เทิงมา เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ครูผู้ฝึกซ้อม รองผู้อำนวยการฉัตรมงคล รัตนปัญญา และนางอรัญญา กุนณะด้วง - เด็กหญิงปรียาพรรณ คันศร เด็กหญิงปริชาติ บรรทูล เด็กหญิงไอลดา เชื้อพรรณงาม เด็กหญิงอภิลดา ทาทองเชื้อ เด็กหญิงปริญญาพร วงค์อะทะ เด็กหญิงรมิตา ใจมาสาร เหรียญเงิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางอัญชลี โตเดช นางพรสิริน เกตุวงค์ และ นางณัฐนันท์ คันธรักษ์ -เด็กหญิงนิชานันต์ ปันตันบุตร เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ครูผู้ฝึกซ้อม นางอรัญญา กุนณะด้วง

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป