ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุกนักเรียนพิเศษเรียนรวม

คนเก่งปงสนุกนักเรียนพิเศษเรียนรวม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ และกอท. ของเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา ได้แก่ -เด็กหญิงสิริยากร วงสาร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ป.1-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางพรรณี วังไชยเลิศ - เด็กชายณัฐวุฒิ เนื่องเดช รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการเล่านิทาน ป.1-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางมยุรี คงแดง -เด็กหญิงกนกกร หวั่นแสง เด็กหญิงกัญญาภัค หลงลืม เด็กหญิงกุลสินีญา ใจนา เด็กหญิงณัฐภรณ์ ไชยวงค์ เด็กหญิงนภัสวรรณ สวัสดี เด็กหญิงสิริกัญญา ปงสุรินทร์ เหรียญทอง การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ครูผู้ฝึกซ้อม นางมยุรี คงแดง นางภัทรวดี เวทะธรรม และนางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท - เด็กชายภูมิพัฒน์ มะโนใจ เหรียญเงิน - เด็กชายกุลชนินทร์ แผ่นทอง เหรียญทองแดง การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นายสันติ อุปละกูล -. เด็กชายกรวุธ สืบหล้า เด็กชายณัฐพงษ์ บูรณเครือ เด็กชายศิวกร มณีวรรณ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ครูผู้ฝึกซ้อม นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์และ นางสาวณิชยนันท์ พุทธิแจ่ม -เด็กหญิงโชติกา อุตมา เด็กชายสุรเชษฐ์ ต๊ะเครือ เด็กหญิงสโรชา คำพิโรจน์ เหรียญทองแดง การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ป.1-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์และนางนงลักษณ์ ช่างคำ

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป