ข้อมูลองค์กร

 • แผนปฏิบัติงาน
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน
 • แผนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 • สรุปและรายงานผลปฏิบัติการ
 • รายงานการประเมินคุณภาพ สมศ. รอบ 3
 • รายงานประเมินตนเอง SAR
 • PSN Channel

  คณะจิตอาสาโรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมกันตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้บริหาร คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา ร่วมกันตกแต่งผ้าระบายสีเหลือง-ขาวบริเวณรั้วหน้าโรงเรียน พร้อมทั้งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


  งานบริหารงบประมาณ

  งานบริหารทั่วไป