ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการสำรวจครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนบ้านปงสนุก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านปงสนุก นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และนางพนิดา  สุประการ รองผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการสำรวจครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป