ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การรับมอบเครื่องทำน้ำเย็น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย และคณะครูชั้น ป.1ได้รับมอบเครื่องทำน้ำเย็นจากนางสุจิรา อินทะนา ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.1/1 เป็นเงินมูลค่า 5,000 บาท ให้กับห้องเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักเรียนและคณะครูได้ดื่มน้ำเย็นที่สะอาด ทางโรงเรียนบ้านปงสนุก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้


งานบริหารทั่วไป