ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.3 โดยมีคณะครูสายชั้นป.3 เข้าร่วม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียน ให้โอวาทกับนักเรียนเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียน แนะนำกฎข้อควรปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนรู้จักรักษาความเป็นระเบียบวินัย รักษาความสะอาดของโรงเรียน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป