PSN Channel

  • school2-62.jpg

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน โดยการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกให้ นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านปงสนุก