ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก ภาษาอังกฤษ

คนเก่งปงสนุก ภาษาอังกฤษ
วันที่ 28 มกราคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนปงสนุกคนเก่ง ที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR Online ระดับ B1 ให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 MEP จำนวน 8 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 MEP จำนวน 10 คน ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ป.6 ได้แก่ ด.ช.บดินทร์ อินทรบุรี ด.ช.นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย ด.ญ.กีรติญา สุวรรณแพร่ ด.ช.วีรพจน์ วงค์มณี ด.ญ.ล้อมพร ประถมพล ด.ช.ศตายุ คำใส นักเรียนระดับชั้น ป.5 ได้แก่ ด.ช.ณัฐพัฒน์ เรืองวัฒนานนท์ ด.ญ.บุญญาพร ใสแจ่ม ด.ช.เชาว์วสิษฐ์ ไชยจันลา ด.ช.กฤติธี คันธชุมภู ด.ช.สิทธิภาคย์ ดิ๊กซอน ด.ญ.ณัฐณิชา สมถวิล ด.ญ.เพียงหทัย บุญเสริม ด.ช.ต้นตาล เทพปินตา นักเรียนประดับชั้น ป.4 ได้แก่ ด.ญ.กวินทรา อินทร์หอม ด.ญ.กันต์สุดา แปงใจ ด.ญ.ณัฐวดี ญาณะนันท์ ด.ญ.ณิชารีย์ โพธิ์ชัยยา ด.ช.เกียรติคุณากรณ์ ธนาบดินทร์กูล ด.ช.ธนภัทร ภูลายเหลือง ด.ญ.เมลดา เกษมจิรภัทร ด.ช.กฤตภาส ถุวะถี ด.ช.กล้าก้าว เตียวตระกูล ด.ญ.นภษร ธุงจันทร์

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป