ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด ส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด ส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป