PSN Channel

  • school2-62.jpg

การตรวจสอบการดำเนินการจัดการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ธุรการได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักกองการศึกษา เทศบาลนครลำปาง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง เข้ามาตรวจสอบการดำเนินการจัดการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก