ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่ 23 พฤศษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด ส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น


งานบริหารทั่วไป