ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมการเปิดกองของลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองเป็นครั้งแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการเปิดกองลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง โดยวันนี้เป็นกิจกรรมการเปิดกองของลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองเป็นครั้งแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อฝึกระเบียบแถว จัดหมู่ และแนะนำการแต่งกายให้ถูกต้อง


งานบริหารทั่วไป