ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนบ้านปงสนุกจัดกิจกรรมให้นักเรียนสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  รำลึกคุณพระรัตนตรัย ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ เสริมสร้างสมาธิในการจำบทสวดมนต์ ฝึกความอดทน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความก้าวหน้า มั่นคงแก่ตนเอง 


งานบริหารทั่วไป