ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา ได้แก่ -เด็กหญิงวริยา อินตะรถ เด็กหญิงอริสรา สมบูรณ์ เด็กหญิงชุติกาญจน์ หมัดโหนด เด็กหญิงทิฆัมพร คำปัญญา เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วงค์เจริญศรีสุข ชนะเลิศ การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจ และนางสาวกชกร ทองแท้ -เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ใจมา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ฉาย จิระอมรนิมิต -เด็กหญิงบัณฑิตา หน่อแก้ว เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง -เด็กชายณัฐชนน ศรีวงศ์ เด็กหญิงพรปวีณ์ สอาด เหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางชุลีพร กอบกำ และนางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป