ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

นิเทศก์ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 พร้อมทั้งคณะครู ได้ต้อนรับ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในการลงพื้นที่นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป